Menu

Werkwijze en tarieven

Aanmelden en intake

Wilt u zich aanmelden bij Mentalis-Psychologie dan heeft u een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig voor generalistische basis GGZ.  Nadat u zich heeft aangemeld, wordt in overleg het intakegesprek gepland. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en is bedoeld om uw klachten te inventariseren, stil te staan bij mogelijke oorzaken en uw hulpvraag te bespreken. Tevens wordt er vaak, aanvullend, gebruik gemaakt van vragenlijsten om een duidelijker beeld te krijgen. Mocht vanuit dit eerste gesprek blijken dat behandeling binnen een andere setting of de specialistische GGZ geïndiceerd is, dan wordt dit met u besproken en samen gezocht naar een passende doorverwijzing.

Behandeling

Aan de hand van behandeldoelen wordt een plan van aanpak opgesteld. De sessies duren ongeveer 50-60 minuten en in de beginfase zullen de afspraken wekelijks of tweewekelijks worden gepland. In overleg kan de frequentie van de gesprekken in een latere fase verlaagd worden. Van belang is dat u voldoende vertrouwen heeft om weer op eigen kracht verder te gaan.

Privacy en dossier

Alles wat in de therapie wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming mag ik daarover geen mededelingen doen aan anderen. Indien u geen toestemming geeft, dan wordt er gewerkt volgens de privacyregels van mijn beroepsgroep. Tijdens de behandeling zullen de belangrijkste zaken omtrent uw behandeling vastgelegd worden in een dossier. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zijn alleen ter inzage voor uzelf en de behandelaar. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. U heeft ook het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

Tarieven en Vergoedingen

Per 1 januari 2022 is er iets veranderd in de GGZ:  het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Een informatiefolder voor u als patiënt vindt u hier.

De behandeling zal maandelijks in rekening worden gebracht en afhankelijk zijn van het aantal plaatsgevonden consulten in die maand. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. De tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) en kunt u terugvinden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De tarieven van de meeste gehanteerde producten voor 2022 (als voorbeeld):

  • Consult diagnostiek GZ psycholoog 60 minuten: 183,44 euro
  • Consult behandeling GZ psycholoog 60 minuten: 161,46 euro

In deze consulten is alle indirecte tijd (verslaglegging en administratie) verrekend.

Ik werk zonder contracten met de ziektekostenverzekeraars. Dat betekent dat u zelf de rekening ontvangt die u aan mij betaalt. Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent krijgt u een deel of de behandeling geheel vergoed. Bij een restitutiepolis krijgt u vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden.  Let op! Voor allerlei vormen van zorg uit de basisverzekering wordt € 385,- per kalenderjaar aan eigen risico in rekening gebracht. Dit eigen risico betaal je aan de zorgverzekeraar. Houd daar ook rekening mee.

U bent als cliënt zelf verantwoordelijk om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw ziektekostenverzekering hanteert. Om zeker te weten welke vergoeding u precies krijgt kunt u bellen met uw zorgverzekeraar. U kunt hierbij vragen “welk percentage van het NZA tarief u vergoed krijgt voor niet gecontracteerde zorg door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG artikel 3) binnen de Basis GGZ en in bezit van kwaliteitsstatuut sectie II”.

Is er geen sprake van verzekerde zorg (coaching, preventieve zorg of klachten maar geen psychische stoornis), dan krijgt u een nota van € 124 per consult.

Bereikbaarheid en afspraken afzeggen

Wilt u een afspraak afzeggen, doe dat altijd een werkdag van 24 uur van te voren (anders krijgt u – ongeacht de reden van afmelding – toch een factuur).

Wanneer u een klacht heeft

Mentalis-Psychologie wil de zorgverlening zo goed als mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of ergens een klacht over heeft. Is dit het geval, dan is het van belang dat u dit direct bespreekbaar maakt. Mocht dit voor u onvoldoende zijn dan kunt u contact opnemen met het NIP-bureau, postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, telefoonnummer 020 – 61 095 96.

Heeft u vragen over Mentalis psychologie?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@mentalis-psychologie.nl of door het contactformulier in te vullen.

Ga naar contact